Imagination from the emptiness

"อ่านคนอ่านที่ความคิด หาใช่ชื่อเสียงเรียงนาม"

Thursday, May 25, 2006

Stray Birds

1.

STRAY birds of summer
come to my window
to sing and fly away.

And yellow leaves of autumn,
which have no songs,
flutter and fall there with a sigh.

-- Rabindranath Tagore


นกเถื่อนแห่งฤดูร้อน
พากันมาเกาะตรงขอบหน้าต่าง
ส่งเสียงจู๋จี๋ ..... จู๋จี๋
แล้วก็บินต่อไป

ส่วนใบไม้สีเหลืองแห่งฤดูใบไม้ร่วง
ซึ่งเงียบงันโดยวิสัย
ปลิวว่อนแล้วหล่นลงตรงนั้น
พร้อมด้วยการทอดถอนใจ

-- ปรีชา ช่อปทุมมา๏ นกเถื่อนแห่งฟากฟ้า.......คิมหันต์
ผ่านเกาะหน้าต่างฉัน.........ขับร้อง
เจื้อยแจ้วเสร็จพากัน..........บินจาก วสันต์ฤๅ
งันเงียบใบไม้พ้อง...........ผลัดพร้อมถอนใจ ๚

-- ไร้นาม2.

O TROUPE of little vagrants of the world,
leave your footprints in my words.

-- Rabindranath Tagore


โอ้, ผู้ท่องไปทั่วโลก
โปรดประทับรอยเท้า ลงบนถ้อยวาทีข้าด้วยเถิด

-- ปรีชา ช่อปทุมมา๏ โอ้หมู่ผู้ท่องแล้ว...........ทั่วภพ
เร่เรื่อยผ่านประสบ...........โลกหล้า จิต
จึงนอบน้อมนบ.............รอยบาท ท่านนา
จารึกลงวจีข้า................สลักร้อยรอยเดิน ๚

-- ไร้นาม

45

He has made his weapons his gods.
When his weapons win, he is defeated himself.

-- Rabindranath Tagore


๏ ทุกศึกรบสยบด้วย..........อาวุธ
จึงเทิดค่าปานประดุจ..........เทพไท้
เครื่องมือเยี่ยมสัปยุทธ์.........เพียงพึ่ง ชนะเฮย
หลงผิดติดฝีมือไร้............พ่ายแพ้ภัยตน ๚

-- ไร้นาม

89

THE scabbard is content to be dull
when it protects the keenness of the sword.

-- Rabindranath Tagore


๏ ปลอกดาบใช่ไร้ค่า.......ราคา
ฝักทื่อเพราะเมตตา.........ห่อหุ้ม
คอยปกปักษ์รักษา.........ใบดาบ
พึงสละตนเพื่อสุ้ม.........ซ่อนล้ำคมใน ๚

-- ไร้นาม

191

THE bow whispers to the arrow
before it speeds forth--
"Your freedom is mine."

-- Rabindranath Tagore


๏ ก่อนลูกศรพุ่งพริ้ว..............ปลิวไป
อิสรภาพไม่ไกล.................ไขว่คว้า
คันธนูฝากความนัย...............กระซิบว่า
ไปเถิดเพราะตัวข้า................ก็ได้เสรี ๚

-- ไร้นาม

257

I LIVE in this little world of mine
and am afraid to make it the least less.
Lift me into thy world and
let me have the freedom gladly to lose my all.

-- Rabindranath Tagore


๏ โลกใบเล็กโอบล้อม........ห้อมฉัน
จนรักษ์ด้วยกลัวมัน..........มอดมล้าง
โปรดเถิดเปิดวิสัยกัน.........ด้วยโลก เธอเอย
ให้อิสระเสรีสร้าง............สละสิ้นสิ่งตรวน ๚

-- ไร้นาม